účtovníctvo jednoduché a podvojné

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy

Mzdová agenda je vedená klientom v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté služby zahrňajú:

  • vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva
  • vypracovanie podnikatelského zámeru
  • finančná analýza podniku
  • poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie
  • pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov
  • vypracovanie podnikatelského zámeru
  • finančná analýza podniku
  • zabezpečenie právneho poradenstva pri tvorbe zmlúv